יש קדימה למי שידו על התחתונה

שני קדרים שהיו מהלכין זה אחר זה. נתקל הראשון ונפל נתקל השני בראשון הראשון חייב בנזקי של שני. זה בא בחביתו וזה בקורתו נשברה כדו של זה בקורתו של זה פטור שלזה רשות להלך ולזה רשות להלך: (בבא קמא ג:ה)

ובתלמוד ירושלמי על אתר:

הנכנס למרחץ נותן כבוד ליוצא והיוצא מבית הכסא נותן כבוד לנכנס (טו:א) ופירש פני משה שהיוצא מהמחרץ קודם עייף ואילו הנכנס לבית הכיסא קודם בגלל שאסור לו להשהות את מעיו.  הנוהג הזה מובא להלכה במחזור ויטרי (דף 227)

המסר של התלמוד הירושלמי היא שיש קדימה למי שידו על התחתונה.