השלום במרקם החוק והחיים היהודיים

המשנה בפסחים ג:ח רושמת זה ליד זה שלושה דברים: הבאת הפסח, מילת הבן וסעודת אירוסין בבית חמיו. במקום להפריע לקיום של המצוות הללו, על האדם לבטל את החמץ בדעתו אם נזכר שיש לו בבית

השלום אינו נזכר כלל במשנה, אבל ר’ יוסי ראה את התגלמותו בביאת האדם אל סעודת האירוסין. הביאה אל סעודת האירוסין מעודדת יחסים שלוים בין אנשים ומרגעת כל זדונות שיש ביניהם

רגישותו המדהמת של ר’ יוסי ללשון המשנה ולדרך הבעתה הביאתו להבנה שבהרשמת הביאה אל סעודת אירוסין יחד עם הפסח והמילה התכוונה המשנה להשוותם בחשיבות וחומרה

המשנה עצמה מראה לנו שהשלום ארוג במרקם של חוקי וחיי החיים היהודיים